ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ www.beebed.eu

 

I. Предмет

 

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БПМ ПЛЮС ООД, ЕИК 201642248 (наричано за краткост „Доставчик“) и Посетителите на уеб-сайта www.beebed.eu  (наричани за краткост „Посетителите“).
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

II. Данни за титуляра на уебсайт

 

Чл. 2. (1) Информация относно www.beebed.eu :
Наименование: БПМ ПЛЮС ООД
ЕИК: 201642248
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Мадара 12а
Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Мадара 12а, е-мейл: office@beebed.eu, тел. 0897 88 6494
(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg 
 

Чл. 3. Сайтът www.beebed.eu предоставя на Посетителите информация относно дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до публикуваните новини и материали, преглед на каченото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълноценното използване на Сайта по неговото предназначение.


III. Интелектуална собственост

 

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.
(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 

IV. Защита на личните данни

 

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, изискванията на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта й в Интернет.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, като техническа информация и информация за ползването на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и информационна сигурност.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

 

V. Изменение на общите условия

 

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

 

VI. Ограничаване на отговорността

 

Чл. 8. (1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

VII. Други разпоредби

 

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.
 

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.02. 2020 г.

 

Политиката за защита на личните данни

 

Защитата на личните данни е наш приоритет.  “БПМ ПЛЮС” ООД предприема всички мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност ние изпращаме съобщения само на адреса на електронната поща, посочен от посетителя. С попълване на  контактната формата посетителите се съгласяват, че “БПМ ПЛЮС” ООД има право да обработва личните им данни. Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване.  

Ние използваме предоставените от Вас лични данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно.

Ние не предаваме вашите лични данни на дъщерни дружества и търговски партньори, или на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма. 

Cookies 

Когато посещавате www.beebed.eu, сървърите ни автоматично записват и анализират данни за вашия достъп като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за вида на браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия сайт по-интересен и удобен за ползване.  

 

Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър.